Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Niepublicznego Punktu Przedszkolnego  IBMokronosek 2016-2021

Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Niepubliczny Punkt Przedszkolny IBMokronosek daje szansę społecznego rozwoju, uczy tolerancji, wzajemnej akceptacji i zrozumienia.

Cele strategiczne IBMokronoska to:

 • zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do codziennego życia
 • kształtowanie tolerancji, wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości, zrozumienia dla różnych zachowań
 • wspieranie we wszystkich sferach (psychicznej, fizycznej, emocjonalnej, duchowej, moralnej, zdrowotnej), z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka
 • integracja z grupą, rodziną, środowiskiem lokalnym
 • dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, w tym szczególnie dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • uwrażliwianie i modelowanie zachowań dzieci jako zdolnych do niesienia pomocy rówieśnikom i młodszym kolegom
 • stosowanie takich metod pracy, które umożliwiają stymulację rozwoju dzieci, ich aktywność i samodzielność
 • indywidualizowanie pracy ze wszystkimi dziećmi, w celu wyrównywania szans edukacyjnych.

Uczestnictwo dziecka w życiu grupy pozwala na bycie sobą wśród innych, rozwijanie wiary we własne siły i zwiększenie samoakceptacji, wykształcenie motywacji i umiejętności pokonywania trudności, przygotowanie do pełnego udziału w życiu społecznym.

Wizja

Jesteśmy po to, aby stworzyć warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Chcemy wyrównywać i kompensować braki, rozwijać i pielęgnować talenty. Skutecznie przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

Misja Niepublicznego Punktu Przedszkolnego IBMokronosek

 1. Zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb.
 2. Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.
 3. Kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy.
 4. Wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci.
 5. Zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji.

Zasoby przedszkola IBMokronosek

Zasoby ludzkie:

 • wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana, stale doskonaląca swoje umiejętności, odpowiedzialna kadra pedagogiczna
 • zespół specjalistów: psycholog, pedagog specjalny, logopeda, lektorzy języków obcych

Zasoby materialne:

 • sale wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne oraz zabawki umożliwiające wszechstronny rozwój i integrację dzieci
 • plac zabaw
 • szatnia
 • toalety dla dzieci

Zadania na lata 2016 – 2021

 1. Motywowanie dzieci do wysiłku i pracy nad sobą, zgodnych z rozwojem fizjologicznym, umysłowym, podstawą programową wychowania przedszkolnego
 2. Podejmowanie działań w zakresie kształtowania postaw prospołecznych
 3. Efektywne nauczanie z uwzględnieniem treści zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz w programach pracy indywidualnej opracowanych dla dzieci niepełnosprawnych.
 4. Współpraca z rodziną.
 5. Wspomaganie rozwoju dzieci i wyrównywanie szans edukacyjnych.
 6. Nawiązanie współpracy z placówkami oświatowymi, pozyskiwanie partnerów.
 7. Proponowanie szerokiej gamy zajęć dodatkowych, w celu rozwijania talentów i zainteresowań

W ramach zadań określono cele ukierunkowane na poszczególne grupy osób: dzieci, rodziców oraz nauczycieli.

Dziecko

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Jest akceptowane takie, jakie jest.
 • Czuje się bezpiecznie.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem.
 • Ma możliwość wszechstronnego rozwijania umiejętności i talentów.

Rodzice

 • Otrzymują rzetelną i obiektywną informację na temat postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Uzyskują pomoc specjalistów.
 • Wyrażają swoją opinię i mają wpływ na pracę Punktu Przedszkolnego.
 • Czynnie uczestniczą w życiu placówki.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.

Nauczyciele

 • Otaczają dzieci opieką i zapewniają im bezpieczeństwo.
 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki.
 • Tworzą i realizują programy dostosowane do potrzeb grupy i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego IBMokronosek.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką.
 • Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 • Są aktywni i twórczy.
 • Monitorują efektywność własnej pracy.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz Niepublicznego Punktu Przedszkolnego IBMokronosek oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 • Podnoszą kwalifikacje zawodowe i zdobywają stopnie awansu zawodowego.
 • Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Koncepcja pracy została przedstawiona i zaakceptowana na spotkaniu Rady Pedagogicznej 29.08.2016r.